Stała współpraca w zakresie ochrony środowiska

Miejsce:
Data:

Opis wydarzenia


Biuro Doradztwa Gospodarczego Hossa w ramach stałej obsługi pomaga realizować obowiązki nałożone przepisami ochrony środowiska, m.in. w wypełnianiu sprawozdań i wykazów z zakresu ochrony środowiska i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdań dotyczących opakowań i sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Realizujemy następujące obowiązki prawne:
1. Opracowywanie bieżącej ewidencji w zakresie:
- Ewidencji wytwarzanych odpadów tj. prowadzenie i nadzorowanie kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO),
- Opłat środowiskowych/opłat za korzystanie ze środowiska tj. opracowujemy zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat,
- Rocznych sprawozdań o ilości wytworzonych opakowań (OPAK-1),
- Rocznych sprawozdań o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (OPAK-2),
- Rocznych sprawozdań o masie wywiezionych za granicę opakowań (OPAK-3),
- Sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1),
- Rocznych sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (OŚ-SEE 1),
- Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zabranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (OŚ-SEE 2),
- Sprawozdań o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (OŚ-SEE 3),
- Sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami tj. opracowujemy zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
2. Obsługa nowych inwestycji, rozbudowy zakładów czy remontów budynków i instalacji, w tym opracowywanie:
- Wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację,
- Raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
- Wniosków o wydanie pozwoleń na odzysk odpadów,
- Wniosków o wydanie pozwoleń na transport odpadów,
- Operatów wodnoprawnych.
- Szkoleń pracowników w zakresie obowiązków dotyczących ochrony środowiska, prowadzenia ewidencji, sposobów postępowania. Zwiększamy ich świadomość przez co minimalizujemy prawdopodobieństwo działania niezgodnego z prawem.
- Dbamy o przestrzeganie terminów sprawozdań, badań, pozwoleń oraz zezwoleń.

Ponadto:
- Pomagamy uporządkować sprawozdania za lata poprzednie - naliczamy opłaty i przygotowujemy sprawozdania, zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych okresach sprawozdawczych,
- Zajmujemy się wdrażaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005 oraz jego integracją z już istniejącymi systemami,
- Dostosowujemy stan realizacji obowiązków związanych z ochroną środowiska do wymogów wdrażanych systemów zarządzania wg normy ISO 14001,
- Prowadzimy audity zgodności organizacyjno-prawnej z przepisami ochrony środowiska.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro Doradztwa Gospodarczego Hossa
ul. Boya -Żeleńskiego 108
40-750 Katowice
tel. 32 2000-174
biuro@hossa.biz
www.hossa.bizUtworzono: 2012-05-09 11:45:33
ID Wydarzenia: 452 obsługa stała
 ochrona środiwska
 opłaty
 opakowania


Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
Boya - Żeleńskiego 108
40-750 Katowice
woj. śląskie
Pokaż wizytówkę firmy »


Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira