Prawo wodne - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach. Pozwolenia wodnoprawne

Miejsce: Warszawa
Data: 16-12-2016

Opis wydarzenia


Zapraszamy na szkolenie:
Prawo wodne - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach. Pozwolenia wodnoprawne.Miejsce szkolenia: Warszawa
koszt szkolenia: 350 zł netto za osobę

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej obowiązków Przedsiębiorców wynikających z przepisów ustawy Prawo Wodne przez służby odpowiedzialne za ochronę środowiska w zakładzie. Podczas szkolenia omawiane są uregulowania prawne regulujące korzystanie ze środowiska w kontekście prowadzenia poprawnej gospodarki wodno-ściekowej przedsiębiorstw oraz zakładów. Szkolenie przybliża zagadnienia oraz wymogi związane z poborem wód (studnie i ujęcia), odprowadzaniem wód opadowych do środowiska (wyloty do rowów i cieków, rozsączanie), zagospodarowywaniem ścieków przemysłowych (pozwolenia na zrzut do kanalizacji), a także budową oraz przebudowywaniem urządzeń wodnych, rowów, przepustów itp. Dzięki szkoleniu Przedsiębiorcy nabędą wiedzą dotyczącą umiejętności identyfikacji oraz realizacji obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
DO KOGO JEST SKIEROWANE
Szkolenie skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, pracowników tych podmiotów odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska – ustawy o odpadach, pracowników działów jakości odpowiedzialnych za zgodność organizacyjno-prawną podmiotu z przepisami ochrony środowiska, audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników systemów zarządzania.
TEMATYKA SZKOLENIA
1. Podstawy prawa wodnego:
• Podział wód.
• Podstawowe pojęcia - definicje ścieków.
• Korzystanie z wód.
• Prawa i obowiązki właścicieli wód i urządzeń wodnych
2. Pozwolenia wodnoprawne, rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacje w postępowaniu wodnoprawnym:
• pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
• pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do kanalizacji,
• pobór wód
• pozwolenia na budowę urządzeń wodnych
• właściwość organów w sprawach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
• strony postępowania.
3. Ochrona przed powodzią i suszą - art. 79-88 ustawy Prawo wodne.
• Tereny szczególnie zagrożone powodzią - nowe regulacje, zakazy i uchwały zwalniające z zakazów.
• Mapy ryzyka powodziowego - wpływ na proces inwestycyjny.
4. Praktyczne aspekty wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (pobór wód i zrzut ścieków):
• Rodzaje i wzory dokumentów, stawki opłat.
• Prawidłowe wypełnianie dokumentów, właściwość miejscowa urzędów.
• Zasady archiwizacji dokumentów,

5. Omówienie zgłaszanych w trakcie szkolenia zagadnień i tematów dotyczących indywidualnych problemów uczestników związanych z aspektami środowiskowymi w Ich działalności.

Zapraszamy!Utworzono: 2014-03-25 11:03:08
ID Wydarzenia: 553 prawo wodne
 pzowolenia
 operat
 ścieki
 deszczowe

Ekologika/ite-PROJEKT
Żołnierzy Września 11
41-500 Chorzów
woj. śląskie
Pokaż wizytówkę firmy »


Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira