Pokaż na mapie »

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Maciocha

Niedziałkowskiego 26/1
61-578 , Poznań woj. wielkopolskie
NIP: 921-163-12-80, REGON: 301266140
(61) 639 38 20 505 999 595


Opis firmy

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Naszym priorytetem jest profesjonalne podejście do Klienta oraz terminowość. Zależy nam, aby każdy Klient miał komfort pełnej i nieograniczonej czasowo dostępności do usług Kancelarii. Dbamy, by usługi świadczone były z zachowaniem najwyższych standardów związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Doświadczenie wskazuje, że najlepsze efekty są wynikiem nawiązania współpracy długofalowej, podczas której poznajemy wszystkie aspekty i problemy prowadzonej działalności, szukamy kreatywnych rozwiązań, dając Klientom poczucie spokoju oraz możliwość stałego kontaktu z zespołem prawników.

Szczególny nacisk kładziemy na indywidualne podejście do każdego z Klientów oraz każdej z prowadzonych spraw. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa zapytania związane ze świadczonymi przez nas usługami.


Oferta firmy

Specjalizacja:
1. Prawo cywilne
* kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, procesów inwestycyjnych szczególnie dotyczących nieruchomości oraz osób fizycznych
* przygotowywanie i opiniowanie:
o umów sprzedaży
o umów kontraktacji
o umów o dzieło
o umów o roboty budowlane
o umów najmu
o umów dzierżawy
o umów leasingu
o umów pożyczki
o umów zlecenia
o umów agencyjnej
o umów komisu
o umów przewozu
o umów spedycji
o umów darowizny
o umów renty i dożywocia
* sporządzanie opinii prawnych, audytów oraz ekspertyz
* reprezentacja przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym
2. Prawo spadkowe
* stwierdzenia nabycia spadku
* działu spadku
* przyjęcia lub odrzucenia spadku
* wyjawienia przedmiotów spadkowych
* dochodzenia roszczeń o zachowek
* dochodzenia roszczeń osób wydziedziczonych
3. Prawo rodzinne i opiekuńcze
* rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa
* zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków
* alimenty
* ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
* ustalenie miejsca pobytu dziecka, oraz w sprawach związanych z opieką i kuratelą
4. Prawo pracy
* sporządzanie opinii prawnych
* przygotowywanie umów o zakazie konkurencji i innych
* doradztwo w zakresie prawa pracy
* przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy
* przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy
* doradztwo w zakresie wyboru sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
* tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy
* reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych
5. Ubezpieczenia społeczne
* odwołania o decyzji ZUS w sprawach rentowych
* odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego
* odwołania od decyzji lekarzy orzeczników roszczeń
6. Prawo gospodarcze i obsługa przedsiębiorstw
* windykacja należności
* ochrona przed nieuczciwą konkurencją
* wszczęcie oraz prowadzenie postępowań sądowych
* przedsądowe negocjacje z dłużnikami celem polubownego zakończenia sprawy
* wszczęcie oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
* przeprowadzanie całościowych badań prawnych Spółek
* zakładanie spółek prawa handlowego (przygotowanie
* umowy spółki i dokumentacji niezbędnych do rejestracji oraz reprezentacja w postępowaniu rejestracyjnym przed Sądem)
* zakładanie spółdzielni (przygotowywanie Statutu i dokumentów koniecznych do rejestracji w Sądzie)
* sporządzanie projektów protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy
* przygotowanie regulaminów Zarządu oraz Rady Nadzorczej
* sporządzanie umów z członkami Zarządu i prokurentami
* audyt prawny przedsiębiorstwa i nieruchomości
* zastępstwo procesowe w sprawach zaskarżania uchwał, zwoływania zgromadzeń wspólników, przekształcenia i likwidacji spółek prawa handlowego
* reprezentacja w postępowaniach układowych i upadłościowych
* restrukturyzacja finansowa oraz prawna (negocjacje z bankami, wierzycielami, oddłużanie przedsiębiorstw)
* przekształcenia formy prawnej działalności gospodarczej
* fuzje i przejęcia
7. Prawo upadłościowe i naprawcze
* uczestnictwo negocjacyjne w procedurach układowych i naprawczych
* przygotowanie analiz kondycji przedsiębiorstw zagrożonych upadłością
* sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
* zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych
* reprezentacja w postępowaniu upadłościowym
* doradztwo przy nabywaniu składników masy upadłości
* doradztwo na rzecz syndyków w zakresie sprzedaży składników masy upadłości z uwzględnieniem sprzedaży przedsiębiorstw
8. Prawo karne gospodarcze
* działania na szkodę spółki
* działania na szkodę wierzycieli
* odpowiedzialność karna przedsiębiorców oraz członków zarządu
* reprezentacja przed organami ścigania i sądami w zakresie przewidzianym przepisami prawa
9. Prawo konsumenckie i nieuczciwej konkurencji
* sprzedaż konsumencka
* ochrona konkurencji i konsumentów
* świadczenie usług drogą elektroniczną
* przygotowywanie i negocjowanie umów zawierających klauzule zakazu konkurencji (np. umowy sprzedaży udziałów, umowy menedżerskie),
* występowanie w sporach związanych z naruszeniem umownego zakazu konkurencji,
* doradztwo oraz występowanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
10. Prawo administracyjne i budowlane
* reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed NSA
* stała obsługa zakładów komunalnych i podmiotów administracji samorządowej
* sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej
* obsługa gmin i związków międzygminnych
* obsługa procesów inwestycyjnych i innych w zakresie prawa budowlanego
11. Prawo podatkowe
* przygotowanie koncepcji optymalizacji podatkowej planowanych przedsięwzięć i inwestycji, z uwzględnieniem udziału podmiotów prowadzących działalność na terenie innych państw
* sporządzanie informacji prawnych dotyczących zakresu obowiązujących przepisów podatkowych i innych zagadnień związanych z opodatkowaniem
* sporządzanie opinii prawnych wyjaśniających wątpliwości odnośnie treści lub stosowania przepisów podatkowych
* analizy i doradztwo w przedmiocie międzynarodowych aspektów opodatkowania dochodów
* reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych
12. Zamówienia publiczne
* doradztwo prawne na rzecz zamawiających i wykonawców
* przygotowywanie opinii prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych
* nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień
* sporządzanie protestów i odwołań
* reprezentacja klientów w postępowaniach związanych z zamówieniami
13. Prawo prasowe
* przygotowywanie odpowiedzi prasowych oraz sprostowań
* opiniowanie publikacji prasowych pod kątem naruszenia dóbr osobistych
* reprezentacja przed Sądem Okręgowym w sprawach z zakresu prawa prasowego
14. Odszkodowania
* odszkodowania związane z wypadkami drogowymi
* odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem
* odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej
* sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń
* inne sprawy odszkodowawcze
15. Ochrona danych osobowych
* przygotowywanie wniosków do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
* reprezentowanie w postępowaniu przed GIODO
* ocena realizacji obowiązków ciążących na naszych Klientach, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
* opinia prawne w przedmiocie naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych
16. Prawo wykroczeń
17. Prawo Unii Europejskiej
* przygotowywanie analiz dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej przepisów obowiązujących w Polsce
* przygotowywanie informacji i opinii na temat uregulowań prawnych, obowiązujących w Unii Europejskiej
18. Windykacja należności
* przedsądowe dochodzenie niespłaconych należności
* postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego (tytułu egzekucyjnego, takiego jak nakaz zapłaty, wyrok lub ugoda zaopatrzonego w klauzulę wykonalności)
* uczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych
* uczestnictwo w postępowaniach upadłościowych
19. Spory sądowe
* wszczęcie i prowadzenie postępowania sądowego
* reprezentacja przed wszystkimi sądami
* prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy
20. Stała obsługa prawna
* zastępstwo procesowe w sądach oraz przed organami administracji publicznej
* prowadzenie spraw windykacyjnych
* przygotowywanie, negocjowanie i weryfikowanie kontraktów handlowych,
* pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów (m. in. składanie wniosków do KRS)
* pomoc w wypełnianiu innych obowiązków nałożonych na Spółki przepisami prawa (np. przygotowywanie stosownych uchwał jej organów oraz wszelkiej wymaganej dokumentacji)
* pomoc w sprawach organizacyjnych i pracowniczych
* bieżące monitorowanie zmian przepisów dotyczących sektorów, w których działają nasi klienci
21. Bieżące konsultacje i weryfikacja dokumentów
22. Stała współpraca z adwokatem, komornikami, rejentem, doradcą podatkowym, rzecznikiem patentowym oraz tłumaczami


Adres WWW: www.kancelaria-poznan.com
Firma.Pro score:
Kategorie strony: Firma.Pro » Pozostałe Usługi » Usługi prawnicze »
Firma.Pro » Pozostałe Usługi » Usługi dla firm »
Wizytówkę obejrzało: 2352 osób od 2010-05-07
Ostatnia zmiana: 2010-05-07
ID Firmy: 3465


Chmurka tagów dla firmy

 radca prawny Poznań
 prawnik Poznań
 aleksandra maciocha
 porada prawna poznań
 prawo poznań
Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira